Infographic - Các hoạt động kỷ niệm 165 năm Đà Nẵng kháng Pháp

ĐNO - Các hoạt động nổi bật hướng đến kỷ niệm 165 năm Đà Nẵng kháng Pháp (1858 - 2023).

Đồ họa: Q.C - B.T 

;
;
.
.
.
.