Infographic - Không đăng kí biển số xe định danh có bị thu hồi không?

ĐNO - Thông tư 24/2023/TT-BCA nêu rõ các trường hợp xác định biển số định danh đối với xe đã đăng ký biển 3 hoặc 4 hoặc 5 số.

Đồ họa: THANH HUYỀN - BT

;
;
.
.
.
.