Infographic - Đà Nẵng tập trung thu hút đầu tư năm 2023

ĐNO - Giai đoạn 2021 đến nay, thành phố tiếp cận, thúc đẩy hỗ trợ, tổ chức các buổi làm việc với 151 lượt nhà đầu tư, trong đó có các tập đoàn lớn, uy tín trong và ngoài nước nghiên cứu đầu tư và triển khai các dự án trên địa bàn.

Đồ họa: Q.C - B.T 

;
;
.
.
.
.