Infographic - Những kết quả nổi bật về phát triển Chính phủ số ở Việt Nam

ĐNO - Thực hiện “Chương trình Chuyển đổi Số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” do Thủ tướng phê duyệt ngày 3-6-2020. Đến nay công cuộc chuyển đổi số quốc gia đã đạt được những kết quả rõ nét, nhận thức về chuyển đổi số không ngừng được nâng cao.

Đồ họa: MAI ANH - B.T

;
;
.
.
.
.