Infographic - Các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội chủ yếu năm 2024

ĐNO - Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, 447 đại biểu (chiếm tỷ lệ 90,49 %) tham gia biểu quyết tán thành Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Đồ họa : QUANG THẢO - BT

 

;
;
.
.
.
.
.