Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng bộ Công an thành phố trong sạch, vững mạnh

.

Những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng ủy Công an thành phố Đà Nẵng đã góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Đại tá Nguyễn Đức Ba, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an thành phố Đà Nẵng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Công an thành phố cho biết, với chức năng, nhiệm vụ của mình, UBKT Đảng ủy đã chủ động, tích cực làm tốt công tác tham mưu Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, Điều lệ Đảng và các văn bản quan trọng về công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật Đảng; xây dựng chương trình KTGS toàn khóa và hằng năm; thành lập nhiều đoàn KTGS đối với các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Công an thành phố tổ chức kiểm tra 20 tổ chức cơ sở Đảng và giám sát chuyên đề 20 tổ chức cơ sở Đảng. UBKT Đảng ủy tổ chức kiểm tra 12 tổ chức cơ sở Đảng, giám sát chuyên đề 15 tổ chức Đảng. Trong đó, tập trung KTGS ở các tổ chức Đảng có tính chất đặc thù công tác, dễ xảy ra vi phạm; chú trọng KTGS người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; việc quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Việc xử lý vi phạm kỷ luật của Đảng được tiến hành chặt chẽ, dân chủ, khách quan, bảo đảm nguyên tắc, thủ tục, quy trình, quy định của Đảng. Trong nhiệm kỳ, đơn vị đã thi hành kỷ luật 46 đảng viên (trong đó, Thành ủy thi hành kỷ luật 1 trường hợp; UBKT Thành ủy thi hành kỷ luật 1 trường hợp, UBKT Đảng ủy Công an thành phố thi hành kỷ luật 1 trường hợp; các tổ chức Đảng trực thuộc thi hành kỷ luật 43 trường hợp). Nội dung chủ yếu vi phạm chính sách kế hoạch hóa gia đình, sinh con thứ 3 (20 trường hợp), vi phạm quy trình công tác, quy tắc ứng xử Công an Nhân dân (24 trường hợp); vi phạm những điều đảng viên không được làm 2 trường hợp. Nguyên nhân vi phạm được xác định là do một số cán bộ, chiến sĩ, nhất là cán bộ, chiến sĩ trẻ thiếu ý thức tu dưỡng, học tập, rèn luyện, chấp hành không nghiêm các quy định của Đảng, của ngành. Các trường hợp vi phạm bị xử lý kỷ luật đều chấp hành nghiêm túc, không có trường hợp nào khiếu nại.

Nhiệm kỳ 2015-2020 cũng là nhiệm kỳ thứ 2 UBKT Đảng ủy Công an thành phố ký kết quy chế phối hợp với UBKT các quận, huyện ủy trong thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật của Đảng đối với tổ chức Đảng, đảng viên thuộc Đảng bộ Công an quận, huyện. Nhờ đó, công tác phối hợp đã thực hiện cơ bản đồng bộ theo đúng phạm vi, nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm và phương pháp đề ra; tạo được sự chủ động, toàn diện, đa dạng hơn trong quan hệ phối hợp trao đổi thông tin, tình hình và công tác KTGS. “Việc phối hợp thực hiện quy chế đã nhận được sự quan tâm hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an thành phố và các quận ủy, huyện ủy; sự chỉ đạo, hướng dẫn của UBKT Thành ủy và sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên làm công tác KTGS”, Đại tá Nguyễn Đức Ba chia sẻ.

Đại tá Trần Đình Chung, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an thành phố đánh giá: Công tác KTGS, thi hành kỷ luật Đảng trong Đảng bộ thời gian qua đã góp phần quan trọng vào việc lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, thực hiện tốt chủ trương, quan điểm, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các quy định của ngành, bảo đảm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, phát huy dân chủ, ngăn ngừa sai phạm; đồng thời góp phần tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững về chính trị, mạnh về chuyên môn; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Những kết quả trong công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng đã góp phần rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng Công an thành phố thời gian qua.

“Đảng ủy Công an thành phố luôn coi công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng, là một khâu quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng của Công an thành phố. Đảng ủy thường xuyên chỉ đạo UBKT Đảng ủy Công an thành phố tổ chức hướng dẫn, tuyên tuyền nâng cao nhận thức cho cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, UBKT Đảng ủy cơ sở hiểu đúng về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức về công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác KTGS nói riêng”, Đại tá Trần Đình Chung cho biết.

ĐẶNG NỞ

;
;
.
.
.
.
.