Nâng cao chất lượng quản lý quy hoạch và kiến trúc đô thị

.

Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh để lãnh đạo hoạt động của đơn vị có hiệu quả, từ đó góp phần đưa thành phố Đà Nẵng trở thành đô thị lớn, sinh thái và thông minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ Sở Xây dựng đặt mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng Lê Tùng Lâm, chương trình hành động của Đảng bộ sở nhiệm kỳ 2020-2025 đã được triển khai ngay sau khi tiến hành xong đại hội. Theo đó, Đảng ủy sở bám sát định hướng chung và những đột phá về kinh tế - xã hội theo hướng phát triển bền vững, gắn liền với các nhiệm vụ, giải pháp lớn của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố cùng với Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; những cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù của Chính phủ đối với thành phố để vận dụng vào việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của ngành.

Trọng tâm là sở triển khai thực hiện Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn 2045 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đồng thời tiếp tục tham mưu hoàn thiện quy hoạch, thiết kế đô thị thành phố, bảo đảm đồng bộ, đáp ứng nhu cầu và định hướng phát triển bền vững của thành phố trong tương lai.

Trong công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, sở tiến hành thường xuyên, bảo đảm tính hệ thống lâu dài, có chất lượng phù hợp với định hướng phát triển thành phố theo tinh thần Nghị quyết số 43-NQ/TW; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch gắn với quốc phòng - an ninh. Nhằm mục tiêu thực hiện nhất quán chủ trương phát triển bền vững thành phố, hướng tới cộng đồng và hài hòa lợi ích doanh nghiệp, Sở Xây dựng tiếp tục tập trung rà soát, tham mưu UBND thành phố triển khai quyết liệt các nội dung kết luận trong Thông báo số 331-TB/TU ngày 31-1-2018 của Ban Thường vụ Thành ủy; nâng cao chất lượng công tác quản lý kiến trúc đô thị và công tác cấp giấy phép xây dựng theo đúng quy định.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm khác được Đảng ủy Sở Xây dựng xác định trong thời gian đến là tăng cường công tác quản lý hoạt động xây dựng; kiểm soát chặt chẽ, đúng chính sách, định mức về kinh tế xây dựng, kinh tế đô thị; chú trọng kiểm tra, giám sát chất lượng công trình xây dựng, nhất là những công trình trọng điểm. Sở kiên quyết xử lý các tổ chức tư vấn xây dựng không đủ năng lực và công khai trên trang thông tin của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng; trường hợp đặc biệt đề nghị rút giấy phép kinh doanh, thu hồi chứng chỉ hành nghề. Đơn vị cũng liên tục rà soát, điều chỉnh, sửa đổi bổ sung thủ tục hành chính nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Trong thời gian đến, Sở Xây dựng nghiên cứu đề xuất các giải pháp chống ngập úng phù hợp với điều kiện thực tế và nguồn lực tài chính, triển khai có hiệu quả quy định về cung cấp và tiêu thụ nước sạch đối với hệ thống cấp nước đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn thành phố; triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 21-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thành phố. Sở xử lý kiên quyết các vi phạm trật tự xây dựng đô thị theo đúng quy định; thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác phòng chống tham nhũng.

Đối với các chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng, ông Lê Tùng Lâm cho hay: Đảng ủy sở tập trung vào những giải pháp: Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức và định hướng thông tin dư luận, nâng cao cảnh giác trước các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định của Đảng về nêu gương đối với cán bộ, đảng viên.

Đảng ủy sở xác định phải tiếp tục đẩy mạnh công tác đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của cấp ủy; duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng; qua đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; xây dựng đội ngũ đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu.

Với những giải pháp nói trên, Đảng bộ Sở Xây dựng đặt mục tiêu xây dựng và giữ vững Đảng bộ trong sạch vững mạnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao với chỉ tiêu cụ thể: 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó ít nhất 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% các chi bộ, đảng bộ bộ phận lãnh đạo cơ quan, đơn vị phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm được giao hằng năm; phấn đấu kết nạp ít nhất 40 đảng viên trong nhiệm kỳ 2020-2025.

ĐOÀN SƠN

;
;
.
.
.
.
.