Các y, bác sĩ Đà Nẵng được tiếp sức như thế nào?

.
.
.
.