Nâng vị thế ngành Tài nguyên - Môi trường để phát triển thành phố

.

Nâng cao năng lực quản lý tài nguyên - môi trường (TNMT); qua đó ngày càng nâng cao vai trò, vị thế của ngành TNMT trong sự nghiệp phát triển thành phố theo hướng sinh thái, bền vững và xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Đó là mục tiêu chung được Đảng bộ Sở TNMT đặt ra tại Đại hội Đảng bộ sở lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Theo Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở TNMT Tô Văn Hùng, là một trong những sở được UBND thành phố giao nhiệm vụ hằng năm với số đầu việc rất lớn, áp lực công việc lên đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức của sở nhiều, do vậy, việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ sở lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 được triển khai thực hiện ngay sau đại hội và được theo dõi tiến độ từng ngày, từng tuần mới bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ. Nhiệm vụ chính trị trong năm nay của sở là phải hoàn thành xây dựng kế hoạch khai thác, đấu giá và sử dụng quỹ đất lớn giai đoạn 5 năm (2020-2024).

Toàn bộ danh mục quỹ đất đấu giá, quỹ đất phục vụ kêu gọi đầu tư trên tất cả các lĩnh vực được công khai, minh bạch đến doanh nghiệp trên Cổng thông tin đất đai thành phố; công khai các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai và các dự án thu hồi đất do không gia hạn thời gian sử dụng đất. Sở tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc sử dụng đất đối với các tổ chức, cá nhân được thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm, chậm đưa đất vào sử dụng, sử dụng đất chậm tiến độ so với dự án đầu tư; tiếp tục rà soát điều chỉnh thời hạn sử dụng đất theo kết luận của Thanh tra Chính phủ; có giải pháp truy thu tiền sử dụng đất, tiền thất thu để nộp ngân sách; đồng thời tiếp tục phối hợp với các địa phương tháo gỡ, giải quyết vướng mắc, khó khăn trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, quản lý đất rẻo...

Nhiệm vụ lớn thứ hai đang được Đảng bộ Sở TNMT tập trung lãnh đạo thực hiện là giải quyết căn bản các điểm ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố, đồng thời dự báo xu hướng của các vấn đề môi trường để kịp thời xử lý. Sở tiếp tục xây dựng và là đầu mối thực hiện Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường giai đoạn 2021-2030” theo hướng đô thị sinh thái, trong đó chú trọng giải pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 204/NQ-HĐND của HĐND thành phố về quản lý chất thải rắn, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án động lực, trọng điểm về hạ tầng kỹ thuật môi trường.

Bên cạnh đó, Sở TNMT tiếp tục có giải pháp kiểm soát, ngăn chặn, giảm thiểu ô nhiễm môi trường; tham mưu kịp thời các chính sách bảo vệ môi trường phù hợp với thực tiễn, phân vùng môi trường tiếp nhận nước thải, xây dựng chuẩn kỹ thuật môi trường phù hợp với thành phố Đà Nẵng. Về nhiệm vụ quản lý TNMT, sở đang tích cực đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành cơ sở dữ liệu lĩnh vực môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước, biển và hải đảo nhằm đáp yêu cầu quản lý ngày càng cao của thực tiễn.

Để thực hiện mục tiêu xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Đảng ủy sở đã đề ra giải pháp công tác xây dựng Đảng. Trong đó, trọng tâm là tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, thông tin thời sự chính trị và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho cán bộ, đảng viên; triển khai có hiệu quả việc đăng ký thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nêu gương.

Ông Tô Văn Hùng cho hay, ngay sau Đại hội Đảng bộ Sở TNMT, Đảng ủy đã xây dựng và thông qua quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, phân công nhiệm vụ cụ thể trong Ban Chấp hành để phát huy vai trò của người đứng đầu và vai trò từng Đảng ủy viên. Nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo, Đảng ủy đã phân công Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy viên Ban Chấp hành sinh hoạt với chi bộ cơ sở để chỉ đạo các nhiệm vụ quan trọng, đồng thời nắm bắt kịp thời tình hình cơ sở. Đảng ủy cũng đã chỉ đạo xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy bảo đảm có tác động tích cực đến đảng viên trong chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, phòng ngừa vi phạm. Đảng ủy đặt mục tiêu hằng năm có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, các chi bộ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

SƠN TRUNG

;
;
.
.
.
.
.