CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ XXII ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ (*)

.
Đồng chí Huỳnh Đức Thơ,  Phó Bí thư Thành ủy khóa XXI, Chủ tịch UBND thành phố
Đồng chí HUỲNH ĐỨC THƠ, Phó Bí thư Thành ủy khóa XXI, Chủ tịch UBND thành phố

Nhiệm kỳ qua, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, nhất là việc Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 43-NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức, vừa phải khắc phục, xử lý những sai phạm, vi phạm theo các kết luận của cơ quan Trung ương, vừa giải quyết nhiều vấn đề khó khăn, phức tạp nảy sinh khác như sự chống phá của các thế lực thù địch, tình hình Biển Đông, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp...

Mặc dù vậy, với bản lĩnh, sự nghiêm túc, đoàn kết, trách nhiệm cao, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã quyết tâm khắc phục các hạn chế, khuyết điểm, bám sát Quy chế làm việc, Nghị quyết Đại hội XXI đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, lãnh đạo thực hiện đạt được một số kết quả quan trọng.

1. VỀ CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

Thứ nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định, Ban Chấp hành Đảng bộ đã dành nhiều thời gian, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ, toàn diện công tác xây dựng Đảng; ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị nhằm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Trung ương, Thành ủy về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị.

Căn cứ chủ trương của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Thành ủy về công tác xây dựng Đảng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố với những biện pháp cụ thể, hiệu quả. Nhờ đó, giúp cán bộ, đảng viên giữ vững lập trường, ổn định tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, tăng cường đồng thuận trong giải quyết những vấn đề khó, phức tạp, những bức xúc của người dân, doanh nghiệp; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí...

Ban Thường vụ Thành ủy đã lãnh đạo thực hiện quyết liệt, toàn diện công tác sắp xếp tổ chức, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), bước đầu đạt kết quả tích cực; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và từng bước phân bổ nguồn lực hợp lý, khắc phục tình trạng chồng chéo chức năng, nhiệm vụ.

Trong nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác  quy hoạch và rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ; qua đó đã bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ phù hợp với chuyên môn, năng lực, sở trường, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục các hạn chế, khuyết điểm, bảo đảm công tác cán bộ thực hiện chặt chẽ, dân chủ, khách quan, đúng các nguyên tắc của Đảng, khắc phục được tình trạng lồng ghép ý chí chủ quan trong quy trình nhân sự và hiện tượng “đúng quy trình nhưng không chọn đúng người”.

Chủ động chỉ đạo xây dựng các phương án nhân sự trong trường hợp không tổ chức hội đồng nhân dân cấp quận, phường khi thực hiện mô hình Chính quyền đô thị; phương án luân chuyển, điều động cán bộ chủ chốt ở một số quận, huyện không phải là người địa phương; kiện toàn nhân sự lãnh đạo chủ chốt các sở, ban, ngành, quận, huyện gắn với công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Xuất phát từ tình hình của Đảng bộ thành phố trong nửa đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Thành ủy đã chú trọng và quan tâm chỉ đạo quyết liệt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.

Kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra của các cơ quan có thẩm quyền, nhất là Thông báo số 292-TB/UBKTTW ngày 21-9-2017 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Với tinh thần nghiêm túc, không có ngoại lệ, bảo đảm tính công minh, kịp thời, nhân văn nên các kết luận kiểm tra, xử lý kỷ luật đề cao sự đoàn kết, ổn định trong tổ chức Đảng, tạo cơ hội sửa chữa, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm nhưng vẫn bảo đảm tính răn đe, cảnh tỉnh đối với tập thể, cá nhân vi phạm, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Công tác dân vận được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; nâng cao hiệu quả công tác dân vận, phong trào “Dân vận khéo”, đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường tiếp xúc, đối thoại với nhân dân. Lãnh đạo, chỉ đạo Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chủ động, tích cực trong công tác giám sát, phản biện xã hội. Tập trung giải quyết đúng đắn, có kết quả nhiều vụ việc phức tạp, nhạy cảm liên quan đến công tác tôn giáo kéo dài, góp phần củng cố niềm tin, tăng cường sự đồng thuận trong nhân dân.

Ban Thường vụ Thành ủy thường xuyên chỉ đạo quán triệt, triển khai nhiều biện pháp đồng bộ trong công tác nội chính, tư pháp và phòng, chống tham nhũng. Công tác rà soát thực hiện các kết luận thanh tra kinh tế - xã hội và công tác cải cách tư pháp, tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm chỉ đạo thực hiện và có nhiều chuyển biến tích cực.

Thứ hai, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đặt trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển toàn diện lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; thảo luận kỹ lưỡng, đưa ra nhiều chủ trương quan trọng cụ thể hóa 3 đột phá phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội XXI đề ra, thực hiện nhất quán định hướng phát triển thành phố theo hướng bền vững. Ba năm liền 2018-2020, xác định chủ đề “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư” và ban hành nhiều chính sách linh hoạt, thu hút đầu tư chọn lọc, phù hợp với định hướng phát triển; dành nguồn lực lớn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nâng cao năng lực cạnh tranh, tốc độ, chất lượng tăng trưởng của các ngành dịch vụ và công nghiệp.

Căn cứ chủ trương của Thành ủy và xuất phát từ tình hình thực tiễn của thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy đã chủ động đề xuất Thành ủy quyết định nhiều chủ trương lớn và quan trọng; trên cơ sở đó, cụ thể hóa, triển khai thực hiện nhiều chương trình, đề án, kế hoạch.  Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội thành phố duy trì được nhịp độ tăng trưởng, hầu hết các ngành, lĩnh vực bảo đảm phát triển đúng định hướng.

Đã chủ động phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương tham mưu Bộ Chính trị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và ban hành Nghị quyết số 43-NQ/TW. Ngay sau đó, ban hành 12 chương trình, kế hoạch cụ thể hóa triển khai Nghị quyết số 43-NQ/TW; đề xuất với Quốc hội ban hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng, mở ra nhiều cơ hội để huy động nguồn lực cho việc xây dựng, phát triển thành phố trong thời gian tới.

Ban Thường vụ Thành ủy tăng cường lãnh đạo công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đầu tư, trật tự xây dựng và phát triển hạ tầng đô thị theo hướng bền vững, phục vụ tốt hơn cho cộng đồng; cho chủ trương triển khai nhiều dự án, công trình trọng điểm, động lực, quy mô lớn; rà soát, khắc phục những bất cập trong quy hoạch phát triển thành phố. Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành và chỉ đạo triển khai quyết liệt Thông báo số 331-TB/TU đối với một số công trình, dự án trọng điểm. Tăng cường lãnh đạo, quản lý tài nguyên, trật tự xây dựng, kiên quyết xử lý các công trình vi phạm; ban hành và triển khai quyết liệt Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 1-11-2017 về tăng cường lãnh đạo, quản lý trật tự xây dựng, an toàn lao động.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, đặc biệt là đợt bùng phát từ cuối tháng 7-2020 đã ảnh hưởng sâu rộng đến tình hình kinh tế - xã hội, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo nhanh chóng triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép”, vừa chủ động phòng, chống dịch, vừa duy trì, khôi phục các hoạt động sản xuất, không để kinh tế đứt gãy; đồng thời, có biện pháp thích ứng, “chung sống” an toàn với dịch bệnh.

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục quan tâm lãnh đạo và đã cơ bản khắc phục được tình trạng xem nhẹ yếu tố văn hóa trong phát triển. Công tác giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân được ưu tiên nhiều nguồn lực để đầu tư. Công tác đối ngoại, hoạt động tuyên truyền, quảng bá hình ảnh thành phố được chỉ đạo đẩy mạnh trên cả ba lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa. Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo đẩy mạnh hợp tác, liên kết vùng và quốc tế, huy động và khai thác hiệu quả tiềm năng, các nguồn lực trong nước và ngoài nước để đầu tư phát triển thành phố; làm việc với ban thường vụ một số tỉnh, thành phố, nhất là các địa phương trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên để tăng cường liên kết, hợp tác và hỗ trợ phát triển; đặc biệt, đã chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp tổ chức thành công Tuần lễ cấp cao APEC 2017, được Trung ương và cộng đồng quốc tế đánh giá cao, góp phần quảng bá hình ảnh, nâng cao vị thế của Đà Nẵng trên trường quốc tế, xây dựng thương hiệu du lịch Đà Nẵng là điểm đến an toàn, thân thiện.

Ban Thường vụ Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, địa phương triển khai thực hiện tốt công tác quốc phòng, an ninh, không ngừng củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân. Đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, giải pháp trong xử lý các vấn đề về quốc phòng, an ninh, nhất là giải quyết vấn đề liên quan đến chủ quyền Biển Đông. Chủ động, tập trung lực lượng giải quyết kịp thời, bảo đảm an ninh trật tự trước những hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, toàn diện nhằm bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần ổn định và phát triển thành phố, tạo niềm tin, sự đồng thuận cao trong nhân dân.

2. VỀ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO, PHONG CÁCH, LỀ LỐI LÀM VIỆC

Thứ nhất, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phát huy trí tuệ tập thể, đề cao trách nhiệm người đứng đầu

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã điều chỉnh, bổ sung Quy chế làm việc phù hợp với quy định mới của Trung ương và thực tiễn của thành phố. Việc thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc nhận được sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị, thể hiện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo bằng nguyên tắc, khắc phục cách làm việc cảm tính, tùy tiện, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, không buông lỏng nhưng cũng không làm thay, “lấn sân” công việc của chính quyền; đề cao tính nghiêm túc, tính chiến đấu trong tự phê bình và phê bình của cấp ủy.

Căn cứ Quy chế làm việc, Nghị quyết Đại hội và Chương trình công tác, Ban Thường vụ Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo cơ bản toàn diện trên các lĩnh vực công tác. Tuy có thời điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để xảy ra một số hạn chế, khuyết điểm, nhưng với bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã kịp thời điều chỉnh, bổ sung Quy chế làm việc của cấp ủy; đổi mới phương thức lãnh đạo, chú trọng cải tiến phong cách, lề lối làm việc, mở rộng dân chủ trong sinh hoạt Đảng; chấn chỉnh kịp thời, khắc phục việc vi phạm Quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ, quản lý đất đai, trật tự đô thị. Hầu hết các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ trên lĩnh vực, địa bàn mình phụ trách; phấn đấu, rèn luyện nâng cao năng lực công tác, phát huy trách nhiệm, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ qua.

Thứ hai, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có kết quả chủ trương xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã bám sát và lãnh đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 và Kế hoạch số 04-KH/TW ngày 16-11-2016 của Bộ Chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chủ động ban hành Kế hoạch số 16-KH/TU ngày 27-12-2016 và Kế hoạch số 17-KH/TU ngày 29-12-2016 quán triệt và triển khai thực hiện. Cùng với việc triển khai có kết quả các kế hoạch, nội dung đã ban hành, Thành ủy nghiêm túc tổ chức kiểm điểm, xử lý kỷ luật đối với tập thể và cá nhân có liên quan đến các sai phạm theo kết luận của các cơ quan Trung ương.

Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo, khích lệ và khuyến khích nhân rộng những mô hình hay, cách làm tốt trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4. Đã thành lập 28 đoàn kiểm tra, giám sát đối với 27 tổ chức Đảng và 23 đảng viên về việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng. Qua kiểm tra, giám sát, đã thi hành kỷ luật 8 đảng viên và 1 tổ chức Đảng; kiểm điểm 29 tập thể và 14 cá nhân thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Nhìn chung, việc kiểm điểm, xem xét, xử lý trách nhiệm được tiến hành nghiêm túc, công tâm, khách quan.

Trách nhiệm, vai trò tiền phong, gương mẫu của mỗi đồng chí cấp ủy viên được thể hiện rõ hơn. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tăng cường đi cơ sở, kiểm tra thực tế và tiếp dân theo quy định; định kỳ tham gia sinh hoạt với chi bộ khu dân cư; chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc cũng như kịp thời xử lý hoặc đề xuất giải quyết khó khăn, vướng mắc nảy sinh ở đơn vị, địa bàn được phân công phụ trách.

3. ĐÁNH GIÁ CHUNG, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN

Thứ nhất, đánh giá chung:

Nhiệm kỳ qua, dù còn nhiều khó khăn, thách thức, phát sinh các vấn đề ngoài dự báo, nhất là đại dịch Covid-19 bùng phát trong năm cuối của nhiệm kỳ nhưng Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy vẫn luôn là tập thể đoàn kết, thống nhất, gương mẫu, bám sát, tuân thủ các nguyên tắc của Đảng, Quy chế làm việc, Nghị quyết Đại hội XXI và Chương trình công tác để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Công tác xây dựng Đảng được thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời khắc phục, chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm; phát huy dân chủ, tính chiến đấu trong tự phê bình và phê bình; đề cao trách nhiệm của cấp ủy, sự gương mẫu của cấp trên và người đứng đầu các cấp. Lãnh đạo thực hiện hoàn thành khá toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ 2015-2020, đặc biệt là lãnh đạo thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa quyết liệt phòng chống dịch, vừa duy trì phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống của nhân dân thành phố.

Thứ hai, về hạn chế, khuyết điểm:

(1) Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trên một số mặt còn hạn chế; hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội chưa có nhiều đổi mới; kỷ luật, kỷ cương hành chính có lúc, có nơi chưa nghiêm, cải cách hành chính trong Đảng còn chậm

Đầu nhiệm kỳ, trong một số trường hợp, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy còn chủ quan, nóng vội khi xem xét, cho chủ trương một số vấn đề về công tác cán bộ, dự án đầu tư, quản lý đất đai, xây dựng, tài nguyên... trong đó có trách nhiệm của tập thể Ban Thường vụ Thành ủy và người đứng đầu. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát chưa được quan tâm đúng mức, chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát chưa cao, nội dung kiểm tra có nơi chưa đi vào lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm. Trước những sai phạm, khuyết điểm được Trung ương chỉ ra, tập thể Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và cá nhân một số đồng chí lãnh đạo thành phố, một số đơn vị, cá nhân có liên quan phải kiểm điểm, thi hành kỷ luật.

Lãnh đạo về công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức có lúc thiếu chủ động và chưa đi vào chiều sâu; việc thông tin, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân một số thời điểm chưa kịp thời, dẫn đến sự hoài nghi, suy đoán không đúng bản chất sự việc. Công tác quản lý thông tin trên mạng xã hội còn nhiều khó khăn, bất cập. Việc đấu tranh, ngăn chặn, phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, phản động chưa mạnh.

Ảnh: LÊ HUY TUẤN
Ảnh: LÊ HUY TUẤN

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở một số tổ chức Đảng chưa đạt kết quả như mong muốn; công tác phát triển đảng viên mới gặp nhiều khó khăn; số lượng đảng viên bị xóa tên, bỏ sinh hoạt Đảng ngày càng tăng. Một số trường hợp quy hoạch, đào tạo cán bộ chưa có sự chuẩn bị dài hạn nên dẫn đến tình trạng hụt hẫng, thiếu tính kế thừa trong chuyển giao giữa các thế hệ lãnh đạo, quản lý cấp thành phố.

Công tác quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực có mặt còn bất cập, để xảy ra vi phạm, khuyết điểm; kỷ luật, kỷ cương hành chính có lúc, có nơi chưa nghiêm; có hiện tượng trì trệ, sợ trách nhiệm, giữ mình hoặc lợi dụng nguyên tắc, quy định để gây khó khăn, cản trở cho người dân, doanh nghiệp của một bộ phận cán bộ, đảng viên nhưng chưa có giải pháp chấn chỉnh hiệu quả. Cải cách hành chính trong Đảng còn chậm, ứng dụng công nghệ thông tin chưa đồng bộ đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, gây không ít trở ngại trong xây dựng mô hình chính quyền điện tử, thành phố thông minh.

Lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận, đoàn thể có mặt còn hạn chế; chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội trước những vấn đề quan trọng của thành phố và công tác tập hợp quần chúng, hội viên, đoàn viên có lúc chưa đáp ứng yêu cầu; một số địa phương, đơn vị chưa thực hiện đúng, đầy đủ chủ trương “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát”.
Có thời điểm, một số đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy chưa thực sự phát huy hết vai trò, trách nhiệm trong việc tham mưu Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy những chủ trương, chính sách để phát triển kinh tế - xã hội; chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ tại các địa phương, đơn vị phụ trách còn để xảy ra vi phạm, khuyết điểm; tình trạng tranh chấp, khiếu kiện về đất đai, ô nhiễm môi trường gây bức xúc trong nhân dân, đã ảnh hưởng đến sự phát triển chung của thành phố; hoạt động chất vấn trong Thành ủy còn hạn chế.

(2) Lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội chưa theo kịp tình hình, một số vấn đề còn bất cập, thiếu đồng bộ

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy về phát triển kinh tế - xã hội chưa thực sự tạo đột phá, cơ cấu kinh tế thành phố tuy chuyển dịch đúng hướng nhưng chất lượng cơ cấu chưa bền vững, quy mô kinh tế còn nhỏ, vai trò đầu tàu, động lực, tạo sự lan tỏa trong khu vực chưa rõ nét.

Việc cho chủ trương, lãnh đạo, chỉ đạo công tác quy hoạch phát triển đô thị chưa gắn kết đồng bộ với quy hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, môi trường đã dẫn đến quy hoạch, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn nhiều vấn đề bất cập. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo trên lĩnh vực quản lý đô thị, trật tự xây dựng, khai thác tài nguyên, khoáng sản còn hạn chế, nhiều công trình xây dựng trái phép gây bức xúc trong nhân dân, tạo dư luận không tốt và lãng phí nguồn lực xã hội.

Việc xây dựng các thiết chế văn hóa và thực hiện chủ trương xã hội hóa, đổi mới quản lý về giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục, thể thao đạt kết quả chưa cao. Đột phá về nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đạt yêu cầu đề ra, còn thiếu lao động lành nghề, công nhân kỹ thuật, nhân sự quản lý điều hành, chuyên gia cao cấp.

Thứ ba, về nguyên nhân:

Ngoài những nguyên nhân khách quan, chủ yếu là nguyên nhân chủ quan, trong đó: năng lực nắm bắt, nghiên cứu, dự báo tình hình chưa kịp thời, còn bị động, lúng túng khi xuất hiện nhiều yếu tố mới. Việc quán triệt, vận dụng triển khai thực hiện một số chủ trương, chính sách của Trung ương, thành phố có lúc chưa kịp thời. Công tác kiểm tra, giám sát tuy có cố gắng nhưng vẫn chưa theo kịp tình hình.

Trong nửa đầu nhiệm kỳ, có thời điểm một số cán bộ lãnh đạo thành phố xa rời các nguyên tắc tổ chức của Đảng, chưa thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc. Năng lực, tính chủ động, ý chí chiến đấu của một số đồng chí Thành ủy viên có lúc còn hạn chế, còn nặng về chấp hành thực hiện, thiếu quyết liệt bảo vệ cái đúng, chỉ ra cái sai; chất lượng tham mưu một số nội dung chưa cao; sự chủ động, mức độ phối hợp chưa chặt chẽ trong giải quyết những vấn đề liên ngành, liên lĩnh vực.

4. BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM

Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra một số biện pháp khắc phục cụ thể như sau:

Thứ nhất, tập trung lãnh đạo nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; chú trọng đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Chú trọng làm tốt công tác tư tưởng, chính trị, đạo đức; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), xác định đây là nhiệm vụ cấp bách và thường xuyên, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, phương pháp, lề lối làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ; kết hợp toàn diện công tác xây dựng Đảng, quản lý Nhà nước và hiệu quả tuyên truyền, vận động, giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội. Thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc của Đảng; tuân thủ Quy chế làm việc, mở rộng và phát huy dân chủ trong sinh hoạt cấp ủy. Khi đề ra các chủ trương, chính sách và tổ chức thực hiện cần nhất quán quan điểm phát triển bền vững vì lợi ích người dân, bảo đảm minh bạch, chịu sự giám sát của nhân dân.

Tuân thủ, bám sát Đề án nhân sự Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố đã được Bộ Chính trị phê duyệt; phối hợp chặt chẽ, nhuần nhuyễn, liên tục giữa các khâu trong công tác cán bộ, nhất là quy hoạch, đào tạo với sử dụng, đánh giá cán bộ.

Tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra công vụ, nhất là lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra vi phạm; bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, trong quản lý Nhà nước phải được thực thi nghiêm minh, công bằng với mọi đối tượng.

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân bổ nguồn lực hợp lý để thực hiện nhiệm vụ. Tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; cải cách quy trình, thủ tục hành chính chặt chẽ, nhanh gọn, công khai, minh bạch; khắc phục hiện tượng giữ mình, e ngại trong tham mưu, giải quyết công việc, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng khó khăn, vướng mắc để gây phiền hà, sách nhiễu, trục lợi; lấy kết quả phục vụ và mức độ hài lòng của nhân dân, doanh nghiệp làm tiêu chí đánh giá.

Thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở, các phong trào thi đua “Dân vận khéo”, công tác dân vận chính quyền; củng cố khối đại đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ thành phố và tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội.

Thứ hai, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm khắc phục triệt để các hạn chế, bất cập trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình mới; trọng tâm là:

Tiếp tục nghiên cứu, đánh giá, nhận định đúng, đầy đủ, kịp thời tình hình liên quan đến thành phố để có những quyết sách, xác định nhiệm vụ, giải pháp hành động phù hợp. Từng bước nâng cao quy mô, chất lượng chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Bảo đảm mối tương quan hợp lý, hài hòa giữa tăng trưởng và ổn định trong phát triển kinh tế - xã hội; xem văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo là nền tảng quan trọng, động lực chủ yếu cho phát triển.

Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị, trọng tâm là nhanh chóng cụ thể hóa Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố, Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nhất quán thực hiện chủ trương phát triển bền vững, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân; đẩy mạnh thu hút đầu tư phù hợp với định hướng phát triển lâu dài của thành phố.

Thường xuyên kêu gọi, huy động sự tham gia, góp sức của các chuyên gia, các nhà khoa học, những cá nhân có nhiều kinh nghiệm và phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của các cơ quan dân cử, Mặt trận, các đoàn thể và nhân dân trong việc xây dựng chính sách cũng như tổ chức thực hiện các nội dung quan trọng của thành phố. Chủ động phối hợp và tranh thủ sự hỗ trợ của các cơ quan Trung ương trong cụ thể hóa các cơ chế, chính sách đặc thù, tháo gỡ các vướng mắc theo kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra; khơi thông các nguồn lực xây dựng và phát triển thành phố; tiếp tục củng cố mối quan hệ và đẩy mạnh hợp tác phát triển với các tỉnh, thành trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Tiếp tục quan tâm cải thiện các điều kiện, chất lượng cuộc sống, giải quyết tốt những vấn đề xã hội, môi trường, dân sinh... Cải thiện năng suất lao động; chuẩn bị, xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu cho sự phát triển; thúc đẩy xã hội hóa các lĩnh vực văn hóa, giáo dục - đào tạo, y tế. Chỉ đạo thực hiện thường xuyên, có hiệu quả và nâng tầm các chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, “4 an” phù hợp với tình hình mới.

Thường xuyên củng cố, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Nghiêm túc và quyết liệt trong việc thực hiện các kết luận của Trung ương, xử lý triệt để các sai phạm, không để kéo dài; kịp thời báo cáo, đề xuất Trung ương điều chỉnh, hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho phù hợp với tình hình thực tiễn vì mục tiêu chung phát triển thành phố trong thời gian đến.

Tóm tắt Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ
thành phố khóa XXI, do đồng chí
HUỲNH ĐỨC THƠ,
Phó Bí thư Thành ủy khóa XXI, Chủ tịch UBND thành phố trình bày

_______________________________________________________________________________

(*) Tít bài do Báo Đà Nẵng đặt

;
;
Tin liên quan
.
.
.
.
.